Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών

... θεματοφύλακας εμπραγμάτων δικαιωμάτων και ενεχύρων

ΓΡΑΦΕΙΟ KTHΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ενημέρωση για Προανάρτηση και Ανάρτηση.

Last Updated on Monday, 26 February 2018 20:34
 

Κτηματολόγιο για τους Δήμους Γαλατσίου και Μοσχάτου


Οι δικαιούχοι ακίνητης περιουσίας στον ανωτέρω δήμο, στο εξής για όλες  τις συναλλαγές τους θα απευθύνονται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο αντί για το Υποθηκοφυλακείο, του οποίου, όλα τα στοιχεία  επέχουν πλέον θέση αρχείου.
Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ετών, οι δικαιούχοι εγγραπτέων  δικαιωμάτων κάτοικοι εσωτερικού, κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, μπορούν να διορθώσουν τις αρχικές εγγραφές σε ακίνητα της περιοχής αυτής για μη δηλωθέντα  δικαιώματα κατά την κτηματογράφηση ή άλλα σφάλματα. Υπενθυμίζεται ότι η επταετία ισχύει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου.
Μετά το πέρας της προθεσμίας οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο γίνονται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο Κτηματολόγιο, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους.  Για την εν λόγω περιοχή οι δικαιούχοι ένα μήνα μετά από την έναρξη λειτουργίας του γραφείου μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία της εγγραφής τους (ακίνητο, δικαίωμα, τίτλο κτήσης) μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Τελικά Στοιχεία Κτηματογράφησης – Αρχικές Εγγραφές» στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr)

Στοιχεία Επικοινωνίας Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών:
Αριστοτέλους 175, Αθήνα, TK: 11251,
Τηλ:  210-8665080

Ώρες λειτουργίας για:
α) Παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων: 8:30 – 13:00
β) Παράδοση πιστοποιητικών: 8:30 – 14:00
γ) Έρευνα των βιβλίων: 10:00-14:00

Έκδοση Πιστοποιητικών – Έντυπα Αιτήσεων

Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα για τα οποία απαιτείται η προηγούμενη υποβολή σχετικής αίτησης είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης: Αντιστοιχεί στο εκδιδόμενο από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό μεταγραφής ή εγγραφής.
β. Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων: Περιέχει απόσπασμα από τις ενότητες του κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τον ΚΑΕΚ, για τις οποίες ζητείται η έκδοση του πιστοποιητικού και εμφανίζει τις σχετικές κτηματολογικές εγγραφές (αρχικές και μεταγενέστερες) για όλους τους δικαιούχους και συνδικαιούχους. Αντιστοιχεί στα εκδιδόμενα από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικά: μη εκποίησης, βαρών, διεκδικήσεων, τροπής προσημείωσης σε υποθήκη, διαγραφής εγγεγραμμένης αγωγής, εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης και άρσης κατάσχεσης.
γ. Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/ νομικού προσώπου: Εμφανίζει για ακίνητο/α, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου, τις εγγραφές δικαιωμάτων (αρχικές και μεταγενέστερες) για συγκεκριμένο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, από τις ενότητες του κτηματολογικού φύλλου, στις οποίες υπάρχουν οι αιτηθείσες κτηματολογικές εγγραφές για το εν λόγω πρόσωπο. Αντιστοιχεί στο εκδιδόμενο από το Υποθηκοφυλακείο αντίγραφο μερίδας προσώπου.
δ. Αντίγραφο εγγραπτέας πράξης
ε. Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου: Αντιστοιχεί στο εκδιδόμενο από το Υποθηκοφυλακείο αντίγραφο μερίδας προσώπου και σ αυτό απεικονίζεται η κατάσταση του ακινήτου με τα ποσοστά ιδιοκτησίας και τα τυχόν βάρη.
στ. Αντίγραφο στοιχείου από το αρχείο κτηματογράφησης: Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ, ανά φύλλο από το εκδιδόμενο αντίγραφο.
ζ.  Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
η. Κτηματογραφικό διάγραμμα
Σημείωση: Σε περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να μεταβεί στο Κτηματολογικό Γραφείο για να παραλάβει τα πιστοποιητικά που ζήτησε με αίτησή του, μπορεί να τα παραλάβει τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

Πίνακας Εκδιδόμενων Πιστοποιητικών/Αντιγράφων/Αποσπασμάτων [1]


 

 

Α/Α

 

 

Είδος πιστοποιητικού/αντιγράφου

 

 

Κόστος σε Ευρώ (€)

 

 

1.

 

 

Πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης

 

 

4,5

 

 

2.

 

 

Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων

 

 

Ανά αιτούμενη ενότητα εγγραπτέων δικαιωμάτων /πράξεων, ανεξαρτήτως του πλήθους των εγγραφών που υπάρχουν σε αυτήν:

 

4,5

 

 

3.

 

 

Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικού προσώπου

 

 

Ανά αιτούμενη ενότητα εγγραπτέων δικαιωμάτων/πράξεων ανεξαρτήτως τόσο του πλήθους των εγγραφών που υπάρχουν σε αυτήν, όσο και του αριθμού των ακινήτων:

 

4,5

 

 

3α.

 

 

Πιστοποιητικό περί μη υπάρξεως κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικού προσώπου

 

 

4,5

 

 

4.

 

 

Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου

 

 

Ανά φύλλο από το εκδιδόμενο αντίγραφο:

 

4,5

 

 

5.

 

 

Αντίγραφο:

 

α)εγγραπτέας πράξης,
β)εγγράφου από το αρχείο κτηματογράφησης

 

 

Ανά φύλλο από το εκδιδόμενο αντίγραφο:

 

4,5

 

 

6.

 

 

Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

 

 

15

 

 

7.

 

 

Κτηματογραφικό διάγραμμα

 

 

33

 

Ανεξαρτήτως του πλήθους των Κ.Α.Ε.Κ. που περιέχει, αρκεί να είναι όμορα


[1] Σε όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά και τις αντίστοιχες αιτήσεις επικολλάται ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (μεγαρόσημο) και είναι υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης για την είσπραξή τους. Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ δεν επικολλάται στα εκδιδόμενα αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος, στα κτηματογραφικά διαγράμματα και στις αντίστοιχες αιτήσεις.

 

Last Updated on Monday, 26 February 2018 20:23
 

Πότε μπορείτε να εξυπηρετηθείτε

Ωράρια
1. έρευνας: 10:00-14:00
2. κατάθεσης εγγράφων: 08:30-13:00
3. παραλαβής πιστοποιητικών & αντιγράφων: 08:30-14:00

Διαβάστε περισσότερα (εσωτερικός σύνδεσμος) ...

Last Updated on Monday, 26 February 2018 20:47
 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 175, 11251, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2108640699
fax : 2108640899
Γραμματεία : 2108654277

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Τηλέφωνα
Τοπική Αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείων Αττικής

Ποιές Περιοχές Υπάγονται

Οι Δήμοι ΑθηναίωνΓαλατσίουΜοσχάτου και εκ του Δήμου Καματερού μόνο όσοι εκ των τίτλων κτήσεως είναι μεταγεγραμμένοι στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών.

Σημειώσεις:

Α) Ο Δήμος Αγίου Ιωάννου Ρέντη ήδη από το Δεκέμβριο του 2004 μεταφέρθηκε (όσον αφορά την τοπική αρμοδιότητα) στο Υποθηκοφυλακείο ΝΙΚΑΙΑΣ, που λειτουργεί ως Κτηματολογικό Γραφείο.

Β) Ο Δήμος Καισαριανής από 1/7/1993 υπήχθη στο Υποθηκοφυλακείο Ζωγράφου, που λειτουργεί ως Κτηματολογικό Γραφείο. Μέχρι τότε υπαγόταν στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών.

Γ) Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας Χαϊδαρίου από 1/9/1993 υπήχθη στο Υποθηκοφυλακείο Χαϊδαρίου. Μέχρι τότε υπαγόταν στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών.

Δ) Όσον αφορά την οδό Φορμίωνος Παγκρατίου, όπου και το σύνορο των Δήμων Αθηναίων και Ζωγράφου, τα ζυγά υπάγονται στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών και τα μονά υπάγονται στο Υποθηκοφυλακείο Ζωγράφου.

Last Updated on Saturday, 08 April 2017 20:58
 

Στατιστικά επισκεψιμότητας του διαδικτυακού τόπου για το 2016

Στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου για το έτος 2016 μπορείται να δείτε εδώ.

Last Updated on Monday, 26 February 2018 20:49
 

Πού & Πώς θα μας βρείτε

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 175, 11251, Αθήνα. Χάρτης (jpg) ploigos google

Η οδός Αριστοτέλους είναι μονόδρομος που ξεκινά ως κάθετη της οδού Αγίου Μελετίου και φθάνει ως την οδό Χαλκοκονδύλη (πλατεία Βάθης). Είναι η πρώτη παράλληλος της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, προς την πλευρά της οδού Αχαρνών.

Η είσοδος του υποθηκοφυλακείου βρίσκεται στο τμήμα της οδού Αριστοτέλους μεταξύ των οδών Κεφαλληνίας (μονόδρομος με φορά από 3ης Σεπτεμβρίου προς Αριστοτέλους) και Ιθάκης (μονόδρομος με φορά από Αριστοτέλους προς 3ης Σεπτεμβρίου) και στη δεξιά πλευρά της οδού Αριστοτέλους, αν προσανατολίσουμε πρόσωπο προς κέντρο (πλατεία Ομονοίας) και πλάτη προς την οδό Αγίου Μελετίου.

Πολύ κοντά (περίπου 5' με μέτριο βάδην) βρίσκεται η στάση «Κεφαλληνίας» (ΟΑΣΑ ΕΘΕΛ ΗΛΠΑΠ) στη διασταύρωση των οδών Κεφαλληνίας και Πατησίων.

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΟΛΕΪ:

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ:

Επίσης, σχετικά κοντά (περίπου 600m) βρίσκεται ο σταθμός «Αττική» του Μετρό, απ' όπου διέρχονται οι γραμμές «Πειραιάς - Κηφισιά» και «Άγιος Αντώνιος - Άγιος Δημήτριος». Σε ελαφρώς μεγαλύτερη απόσταση (περίπου 700m) βρίσκεται και ο σταθμός «Βικτώρια» του Μετρό, απ' όπου διέρχεται η γραμμή «Πειραιάς - Κηφισιά».

Σε περίπτωση που σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε το Ι.Χ. σας, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η στάθμευση είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα της περιοχής (κάθε Τετάρτη έχει και λαϊκή αγορά). Ο υποτυπωδης χώρος στάθμευσης στο υπόγειο του κτιρίου είναι για το προσωπικό και είναι και γι' αυτό ανεπαρκής.

online ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Για εύρεση χώρων στάθμευσης στην περιοχή και online κράτηση μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας http://ypothath.parkaround.com

Ετικέτες: διεύθυνση / συγκοινωνίες

Last Updated on Tuesday, 23 September 2014 09:34
 

Έντυπα Αιτήσεων Κτηματολογίου

 

Last Updated on Saturday, 08 April 2017 21:17