ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Νόμοι, Διατάξεις, Κανονισμοί Η ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Η ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στη μελέτη του άρθρου 35 του Β.Δ 533/1963 σε συνδυασμό με το άρθρο 26, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Β.Δ 1043/1966, ώστε να αποφευχθούν λάθη στον τρόπο έρευνας των αλφαβητικών ευρετηρίων. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο η καταχώριση των ονομάτων γίνεται με έναν ιδιαίτερο κανονισμό ορθογραφικής λεξικογράφησης. Στο άρθρο αυτό θεσπίστηκαν γενικοί κανόνες, με δεκάδες παραδείγματα ορθογραφικής απόδοσης των ονομάτων κατά περίπτωση.
Παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο 35 του Β.Δ 533/1963, στο οποίο ορίζεται λεξικογραφικώς ο τρόπος καταχώρισης και στο οποίο περιέχονται δεκάδες παραδείγματα: "...Η εις το κατ' άρθρ. 3 του Ν.Δ. 4201/1961 γενικόν αλφαβητικόν ευρετήριον καταχώρησις των ονομάτων, πάντων των ενεχομένων προσώπων γίνεται κατ' αλφαβητικήν σειράν λεξικογραφικώς συμφώνως προς τον επόμενον κανονισμόν λεξικογραφήσεως".

I. Γενικοί Κανόνες

1. Η λεξικογραφική κατάταξις των πάσης φύσεως ονομάτων, επωνύμων, επωνυμιών, κλπ. γίνεται κατ' αλφαβητικήν σειράν, βάσει των αρχικών γραμμάτων εκάστης λέξεως και κατά την ορθογραφίαν την χρησιμοποιουμένην εν τω καταχωρουμένω τίτλω. Μετά το αρχικόν γράμμα, η κατάταξις γίνεται κατά την ηχητικήν μέθοδον, γράμμα προς γράμμα μέχρι του τελευταίου γράμματος της λέξεως αγνοουμένης της ορθογραφίας. Ούτω, (εφ' όσον δεν πρόκειται περί αρχικών γραμμάτων).

α) Τα Η, Υ, ΕΙ, ΟΙ, ΥΙ, λεξικογραφούνται ως I.
β) Τα "ΑΙ" λεξικογραφούνται ως Ε.
γ) Τα "Ω" λεξικογραφούνται ως "Ο".
δ) Αι δίφθογγοι ΑΥ, ΕΥ, ΗΥ λεξικογραφούνται αναλόγως της προφοράς των.
Όταν προφέρωνται όπως εις τας λέξεις "Αυτοκινητιστής", "Ευσταθιάδης" κλπ., λεξικογραφούνται ως ΑΦ, όταν προφέρωνται όπως εις τας λέξεις "Αυγερόπουλος", "Ευγενίδης" κλπ. λεξικογραφούνται ως ΑΒ.

 

ε) Τα διπλά σύμφωνα (ΠΠ, ΛΛ, ΣΣ κλπ.) λεξικογραφούνται ως απλά, πλην των ΓΚ άτινα λεξικογραφούνται αμετάβλητα. Τα ΓΚ, εις το μέσον των λέξεων, λεξικογραφούνται ως ΓΓ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επώνυμα:


Λεξικογράφησις:

Λευβύς,
Λεβής,
Λεβίς


Λεβίς,

Λειβαδάς


Λιβαδάς,

Νείρος,
Νήρος,
Νίρος


Νίρος

Παππάς


Παπάς

Παπαχρήστου


Παπαχρίστου

Συλλαίος,
Σιλλαίος Συλαίος Συλέος,


Σιλέος


Σιλέος

Τιλλήρος,
Τυλήρος,
Τιλήρος


Τιλίρος

Χαριτάκης


Χαριτάκις

Χρηστόπουλος


Χριστόπουλος

2. Επί περιπτώσεων κατά τας οποίας γεννώνται αμφιβολίαι περί την λεξικογράφησιν, λόγω παραλλαγών εις την γραφήν ή την ορθογραφίαν του αυτού επωνύμου, είτε κατά το αρχικόν γράμμα ή και ενδιαμέσως, ισχύει η αρχή της ενιαίας κατατάξεως.

Τα ονόματα ταύτα λεξικογραφούνται ως ενιαία ομάς, προτιμωμένης της απλουστέρας γραφής ή της κανονικής τοιαύτης από την παρεφθαρμένην ή ξενικήν.
Ούτω λεξικογραφούνται ενιαίως:
Τα ΜΠ και Β εις το Β
Τα NT και Δ εις το Δ
Τα ΝΤΖ και ΤΖ εις το ΤΖ κ.ο.κ.
Εις τας περιπτώσεις ταύτας γίνονται πάντοτε και εγγραφαί συσχετισμού διά την παραλλάσσουσαν γραφήν. Αι εγγραφαί αυταί περιέχουν μόνον τα απαραίτητα στοιχεία διά την αναδρομήν εις τας περιεχούσας τα πλήρη στοιχεία κυρίως εγγραφάς λεξικογραφήσεως, π.χ λεξικογραφούνται ενιαίως:
Εις το Β: Βουρνάζος Δημήτριος του Γεωργίου
Μπουρνάζος Ελευθέριος του Αλεξάνδρου
Γίνεται και εγγραφή συσχετισμού εις το Μ διά το επώνυμον Μπορνάζος.
Εις το Δ:
Δαβάρης Αθανάσιος του Νικολάου Ντάβαρης Λάζαρος του Παναγιώτου Δερτιλής Αλέξανδρος του Γεωργίου Ντερτιλής Γεώργιος του Δημητρίου
Γίνονται και εγγραφαί συσχετισμού εις το Ν διά το επώνυμον Ντάβαρης και Ντερτιλής.
Εις το I:
Ιόλας Κωνσταντίνος του Αριστείδου Γιόλας Λάμπρος του Νικολάου
Γίνεται εγγραφή συσχετισμού εις το Γ διά το επώνυμον Γιόλας.
Εις το Κ:
Επώνυμον με την απλουστέραν γραφήν:
"Καλατζής" Καλατζής (Κυρία εγγραφή λεξικογραφήσεως)
Καλαϊτζής (εγγραφή συσχετισμού)
Καλαντζής (εγγραφή συσχετισμού).
Εις το Ρ:
Ραπτόπουλος (Κυρία εγγραφή λεξικογραφήσεως) Ραφτόπουλος (εγγραφή συσχετισμού).
Εις τα υποθηκοφυλακεία εις τα οποία ισχύει το σύστημα των ατομικών δελτίων συντάσσονται ανάλογα δελτία συσχετισμού. Επί ξενικών ονομάτων, εφ' όσον υπάρχουν αντίστοιχα ονόματα εις την Ελληνικήν ή τα ξένα έχουν εξελληνισθή, λεξικογραφούνται εις τα αντίστοιχα Ελληνικά, άλλως αναλόγως της προφοράς των π.χ. το όνομα BARBARA λεξικογραφείται ως Βαρβάρα και όχι ως Μπάρμπαρα, ενώ το BEKER λεξικογραφείται ως Μπαίηκερ και όχι ως Βαίηκερ. Επί αμφιβολιών ως προς την προφοράν ακολουθείται ο τρόπος αναγραφής του ονόματος υπό του συμβολαιογράφου εν τω μεταγραφομένω τίτλω. Εν πάση περιπτώσει γίνεται και εγγραφή συσχετισμού αναγραφομένου του ονόματος εις την οικείαν θέσιν ως έχει μετά της ορθογραφίας του κατά την ξενικήν γραφήν. Προς τούτο τηρείται ειδικόν αλφαβητικόν ευρετήριον ξένων ονομάτων ή επιφυλάσσονται ίδιαι σελίδες, εφ’ όσον υπάρχει χώρος, εις το τέλος του γενικού αλφαβητικού ευρετηρίου. Τηρουμένου του συστήματος των ατομικών δελτίων, τα εις την ξένην γλώσσαν καταρτιζόμενα δελτία συσχετισμού φυλάσσονται εις ίδιον κιβώτιον.
4. Εφαρμόζεται ο γενικός κανών "To επί πλέον έπεται του μηδενός", π.χ:
Ανδρέου Χάρις Ιωακείμ, προηγούνται.
Ανδρεούλης - Χαρίσης - Ιωακείμογλου, έπονται.
5. Τα αρχικά αγνώστων ονομάτων προηγούνται των πλήρων ονομάτων, π.χ.:
Παπαδόπουλος I. του Κ. προηγείται του Παπαδόπουλος Ιορδάνης του Κωνοταντίνου.
6. Σημεία στίξεως, ενωτικαί γραμμαί, απόστροφοι, το σημείον και, ο σύνδεσμος "και" Αφοι και "Υιοι" αναγράφονται μεν εις τα ατομικά δελτία, αγνοούνται όμως κατά την λεξικογράφησιν.

II. Φυσικά Πρόσωπα
7. Επί φυσικών προσώπων προηγείται το επώνυμον, ακολουθεί το κύριον όνομα και έπεται το όνομα πατρός.
8. Η έγγαμος γυνή λεξικογραφείται πάντοτε με το πατρικόν επώνυμον.

III. Νομικά Πρόσωπα
9. To άρθρον δεν λαμβάνεται υπ' όψιν κατά την λεξικογράφησιν, π.χ.:
Νοσοκομείον "Η Αγία Ελένη". Νοσοκομείον "Αγία Μαρίνα". Νοσοκομείον "Ο Άγιος Γεώργιος".
10. Αι συντομογραφίαι λεξικογραφούνται με τας λέξεις εν πλήρει αναπτύξει, γίνεται όμως και εγγραφή συσχετισμού εις την θέσιν της συντομογραφίας ττ.χ.:
"Ο.Δ.Ε.Π.", λεξικογραφείται ως "Οργανισμός Διοικήσεως Εκκλησιαστικής
Περιουσίας" και γίνεται εγγραφή συσχετισμού εις την θέσιν της συντομογραφίας Ό.Δ.Ε.Π."

Α'. Εταιρείαι.
11. Αι Εταιρείαι (ομόρρυθμοι, ετερόρρυθμοι, ανώνυμοι κλπ.) ευρετηριάζονται εις το γράμμα Ε, λεξικογραφούνται δε κατ' αλφαβητικήν σειράν του τίτλου της Εταιρείας ή της εταιρικής επωνυμίας.
12. Εάν εις την εταιρικήν επωνυμία περιλαμβάνεται το επώνυμο ενός μόνον προσώπου, προηγείται δε το κύριον όνομα και έπεται το επώνυμον, γίνεται αναστροφή των λέξεων , π.χ.:
Ετ. "Ιωάννης Δ. Πετρόπουλος και Σία" Λεξικογραφείται ως: Ετ. "Πετρόπουλος Ιωάννης του Δ. και Σία".
13. Εάν η εταιρική επωνυμία περιλαμβάνη ττλείονα πρόσωπα, λεξικογραφείται κατά την σειράν των επωνύμων των μετεχόντων εν τη Εταιρεία προσώπων, γίνονται δε επιπροσθέτως τόσαι εγγραφαί συσχετισμού, όσα είναι τα εις την εταιρικήν επωνυμίαν περιλαμβανόμενα πρόσωπα, π.χ.:
Κυρία εγγραφή λεξικογραφήσεως:
Ιωαννίδης Λ του Δ., Ι.Π Λαμπρόττουλος και Σία Εταιρεία.
Εγγραφή συσχετισμού:
Λαμπρόπουλος I του Π, Λ. Δ Ιωαννίδης και Σία Εταιρεία.
14. Εάν η εταιρική επωνυμία περιλαμβάνη και τίτλον δηλωτικόν της φύσεως των εργασιών της Εταιρείας, η λεξικογράφησις γίνεται βάσει του δηλωτικού τούτου τίτλου, γίνονται δε και εγγραφαί συσχετισμού διά την εταιρικήν επωνυμίαν, ως και διά τα εις την εταιρικήν επωνυμία περιλαμβανόμενα πρόσωπα, π.χ.: Κ.Β. Γεωργιάδης και Ν. Κοντός "Ξυλεμπορική".
Κυρία εγγραφή λεξικογραφήσεως:
"Ξυλεμπορική", Κ. και Β. Γεωργιάδης και Ν.Κοντός.
Εγγραφή συσχετισμού:
Γεωργιάδης Κ και Β και Ν.Κοντός "Ξυλεμπορική".
Κοντός Ν. και Κ.Β. Γεωργιάδης "Ξυλεμπορική".
15. Επί Ανωνύμων Εταιρειών, εάν η εταιρική επωνυμία χαρακτηρίζεται από τα ονόματα ενός ή περισσοτέρων προσώπων, η λεξικογράφησις γίνεται βάσει της εταιρικής επωνυμίας, αμεταβλήτου, γίνονται δε και εγγραφαί συσχετισμού διά τα πρόσωπα.
16. Εάν η Ανώνυμος Εταιρεία χαρακτηρίζεται με λέξιν δηλούσαν την φύσιν της επιχειρήσεως, η λεξικογράφησις γίνεται με βάσιν την λέξιν αυτήν, γίνεται δε και εγγραφή συσχετισμού εις την εταιρικήν επωνυμίαν, αμετάβλητον, π.χ.:
Α.Ε. Οίνων και Οινοπνευμάτων "ΒΟΤΡΥΣ".
17. Επί Εταιρειών, η μετά τα αρχικά γράμματα λεξικογραφική κατάταξις κατά την ηχητικήν μέθοδον, ισχύει μόνον εις τα ενδεχομένως περιλαμβανόμενα εις την εταιρικήν επωνυμίαν επώνυμα φυσικών προσώπων, ουχί δε και εις τας λοιπάς λέξεις εις τας οποίας τηρείται η ορθογραφία.

Β'. Δημόσιον.
18. To Ελληνικόν Δημόσιον, ως πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου (FISCUS) και τα Δημόσια ξένων Κρατών λεξικογραφούνται ενιαίως εις το γράμμα Δ και την λέξιν "Δημόσιον", π.χ.: Δημόσιον, Αγγλικόν. Δημόσιον, Γαλλικόν. Δημόσιον, Ελληνικόν.

Γ'. Δήμοι και Κοινότητες.
19. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες λεξικογραφούνται ενιαίως, οι μεν Δήμοι εις το γράμμα Δ και εις την λέξιν "Δήμος", αι δε Κοινότητες εις το γράμμα Κ και εις την λέξιν
"Κοινότης", π.χ.:
Εις το γράμμα Δ.
Δήμος Αθηναίων. Δήμος Παλαιού Φαλήρου.
Εις το γράμμα Κ.
Κοινότης Εκάλης, Κοινότης Πεντέλης, Κοινότης Ψυχικού.

Δ'. Ιδρύματα, Οργανισμοί, Συνεταιρισμοί, Τράπεζαι.
20. Επί νομικών προσώπων, εις τους τίτλους των οττοίων περιλαμβάνονται, είτε εις την αρχήν είτε ενδιαμέσως, αι λέξεις Ίδρυμα", Όργανισμός", "Συνεταιρισμός", "Τράπεζα", η λεξικογράφησις προσδιορίζεται υπό των λέξεων τούτων, αίτινες τίθενται εις την αρχήν και ακολουθεί το υπόλοιπον τμήμα. Δεν εξετάζεται εις τας περιπτώσεις αυτάς εάν συντρέχουν κατ' ουσίαν αι νομικαί προϋποθέσεις του χαρακτηρισμού του νομικού προσώπου ως ιδρύματος, συνεταιρισμού κλπ., ουδέ συμπεριλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα, άτινα είναι κατ' ουσίαν συνεταιρισμοί, ιδρύματα κλπ., δεν περιέχουν όμως, εις την επωνυμίαν την δηλωτικήν της ιδιότητος των, λέξιν ως ανωτέρω.
Παραδείγματα:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Πατριωτικόν Ίδρυμα Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως.
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς.
Οικοδομικός Συνεταιρισμός Βουλευτών.
Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων Αττικής.
Ιονική Τράπεζα.
Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως.
Λεξικογράφησις:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Ίδρυμα, Πατριωτικόν, Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως.
Οργανισμός, Ελληνικός, Τουρισμού.
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς.
Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων Αττικής.
Συνεταιρισμός, οικοδομικός, Βουλευτών.
Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως.
Τράπεζα Ιονική.

Ε'. Νοσοκομεία, Σανατόρια κλπ.
21. Τα νομικά πρόσωπα εις τους τίτλους των οποίων περιλαμβάνεται, είτε εις την αρχήν είτε ενδιαμέσως, η λέξις "νοσοκομείον" ή ετέρα συνώνυμος, υποδηλούσα σκοπόν νοσηλευτικόν, π.χ. "Θεραπευτήριον", "Σανατόριον", "Κλινική", Ύγειονομικόν Κέντρον" κλπ. λεξικογραφούνται ενιαίως εις το γράμμα Ν μετά της λέξεως "Νοσοκομείον", η δε δηλωτική της ιδιότητός των συνώνυμος λέξις τίθεται εις το τέλος. Η λεξικογράφησις γίνεται μόνον επί τη βάσει του εξωτερικού γνωρίσματος της υπάρξεως των ως άνω δηλωτικών της ιδιότητος λέξεων, χωρίς να εξετάζεται κατ' ουσίαν εάν το νομικόν πρόσωπον εκπληροί σκοπόν νοσηλευτικόν, π.χ. το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων λεξικογραφείται εις την λέξιν "Ίδρυμα" και όχι εις την λέξιν "Νοσοκομείον". Εάν ο δηλωτικός της ιδιότητος τίτλος είναι "Νοσηλευτικόν", "Ίδρυμα", η λεξικογράφησις γίνεται εις την λέξιν "Νοσοκομείον" και όχι εις την λέξιν "Ίδρυμα".
Παραδείγματα:
Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομείον Αθηνών. Θεραπευτήριον "Τίμιος Σταυρός".
Σανατόριον Μελισσίων Πεντέλης.
Μαιευτήριον "Μαρίκα Ηλιάδη".
Κλινική "Λευκός Σταυρός".
Νοσηλευτικόν Ίδρυμα Εργατών Θαλάσσης.
Λεξικογράφησις:
Νοσοκομείον Λευκός Σταυρός, Κλινική.
Νοσοκομείον, Εργατών Θαλάσσης, Νοσηλευτικόν Ίδρυμα.
Νοσοκομείον Λευκός Σταυρός, Κλινική.
Νοσοκομείον Μαρίκα Ηλιάδη, Μαιευτήριον.
Νοσοκομείον Μελισσίων Πεντέλης, Σανατόριον.
Νοσοκομείον Τίμιος Σταυρός, Θεραπευτήριον.
Γίνονται και εγγραφαί συσχετισμού εις τας λέξεις "Νοσηλευτικόν Ίδρυμα", "Κλινική", "Μαιευτήριον", "Σανατόριον", "Θεραπευτήριον".

ΣΤ'. Σωματεία, Σύνδεσμοι κλπ.
22. Τα Νομικά πρόσωπα εις τους τίτλους των οποίων περιλαμβάνεται, είτε εις την αρχήν είτε ενδιαμέσως η λέξις "Σωματείον" ή ετέρα συνώνυμος π.χ. "Σύνδεσμος", "Σύλλογος", "Όμιλος", "Ένωσις", Όμοσπονδία" κλπ. λεξικογραφούνται ενιαίως εις το γράμμα Σ μετά της λέξεως "Σωματείον", η δε δηλωτική της ιδιότητός των συνώνυμος λέξις τίθεται εις το τέλος. Και εις την περίπτωσιν αυτήν η λεξικογράφησις γίνεται επί τη βάσει του εξωτερικού γνωρίσματος της υπάρξεως εν τη επωνυμία του νομικού προσώπου των ως άνω λέξεων, χωρίς να εξετάζεται κατ' ουσίαν η ιδιότης του νομικού προσώπου, γίνεται δε πάντοτε και εγγραφή συσχετισμού εις την συνώνυμον λέξιν.
Παραδείγματα:
Αθλητικόν "Σωματείον" Η Πρόοδος.
Σύλλογος Υπαλλήλων Λαϊκής Τραπέζης.
Σύνδεσμος Επαγγελματιών Λεωφορειούχων Αθηνών.
Βασιλικός Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος.
Ένωσις Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου.
Λεξικογράφησις:
Σωματείον, Αθλητικόν "Η Πρόοδος".
Σωματείον Βασιλικός Ναυτικός Ελλάδος, Όμιλος.
Σωματείον Επαγγελματιών Λεωφορειούχων Αθηνών, Σύνδεσμος.
Σωματείον Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου, Ένωσις.
Σωματείον Υπαλλήλων Λαϊκής Τραπέζης, Σύλλογος.
Γίνονται εγγραφαί συσχετισμού εις τας λέξεις "Όμιλος", "Σύνδεσμος", "Ένωσις", "Σύλλογος".

Ζ'. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα.
23. Η λεξικογράφησις των λοιπών νομικών προσώπων γίνεται κατ' αλφαβητικήν σειράν της επωνυμίας του νομικού προσώπου..."

 

 

Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:46