ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Νόμοι, Διατάξεις, Κανονισμοί ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ

Πολλά προβλήματα δημιουργούνται κατά την παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων από την πλημμελή ενημέρωση των άμεσα συναλλασσομένων με τα Υποθηκοφυλακεία – δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών-όσον αφορά τις διατάξεις του Β.Δ. 533/1963 σε συνδυασμό με το Β.Δ. 1043/1966 και κυρίως των άρθρων 1, 3, 4 και 9 με αποτέλεσμα την επιστροφή τους ή και την απόρριψή τους κατά το άρθρο 13 του Β.Δ. 533/1963. Κάθε άρνηση του Υποθηκοφύλακα πρέπει να αιτιολογηθεί και να σημειωθεί στη σχετική πράξη, την οποία συντάσσει ο Υποθηκοφύλακας προς χρήση και εφαρμογή του άρθρου 791 Κ.Πολ.Δ παρ. 2 και 3 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας).

Κατόπιν τούτου είναι σκόπιμο να παρατεθεί αυτούσιο το κείμενο του άρθρου 13 του Β.Δ. 533/1963, σύμφωνα με το οποίο:
«…οσάκις ο φύλαξ των υποθηκών είναι κατά τόπον ή καθ’ ύλην αναρμόδιος, όπως ενεργήση καταχώρησιν τινά ή εκ της ελλείψεως τινών των εν τοις άρθροις 1 και 3 στοιχείων δημιουργείται αμφιβολία περί της ταυτότητος των ενεχομένων ή του ακινήτου ή το προς καταχώρησιν προσαγόμενον έγγραφον δεν είναι γεγραμμένον κατά τα εν άρθρω 4 οριζόμενα ή δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά ή ταύτα δεν δικαιολογούσιν την αιτουμένην καταχώρησιν, δέον να απορρίψη την αίτησιν και αφού συντάξη επ’ αυτής πράξιν αιτιολογούσαν την απόρριψιν, να ειδοποιήση τον ενδιαφερόμενον εάν υπάρχη η διεύθυνσις αυτού και να παραδώση τα συνημμένα τη αιτήσει έγγραφα».

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Β.Δ. 533/1963, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Β.Δ 1043/1966, περί του τρόπου σύνταξης της περίληψης κυρίως από τους δικηγόρους όπως π.χ στα κληρονομητήρια, τα αλλοδαπά συμβόλαια, στις προσημειώσεις υποθήκης, στις αγωγές και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Πρέπει να τονιστεί, ότι για πρώτη φορά καθιερώθηκε η περίληψη των προς καταχώριση εγγράφων από το άρθρο 9 του Β.Δ 533/1963.

Last Updated on Tuesday, 17 May 2011 09:30