ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Νόμοι, Διατάξεις, Κανονισμοί ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

«…Η κτήση της κυριότητας ακινήτου συντελείται από και δια της μεταγραφής της συμβολαιογραφικής συμφωνίας, δεδομένου δε ότι ο νόμος δεν τάσσει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να γίνει η μεταγραφή, ο τίτλος, με τον οποίο αποκτάται η κυριότητα, δύναται να μεταγραφεί οποτεδήποτε και η  μεταγραφή που έγινε με αυτό τον τρόπο επιφέρει πλήρη τα έννομα αποτελέσματά της, αρκεί μόνο να μη μεταγράφηκε προηγουμένως άλλος τίτλος κτήσεως κυριότητας του ίδιου ακινήτου υπέρ άλλου (ΑΠ 125/1962 ΝοΒ 10.700)…» (ΑΠ 604/2007, ΝΟΜΟΣ)

«…αυτή μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και παράγει έκτοτε πλήρη τα αποτελέσματά της, αρκεί μόνο να μην έχει προηγηθεί για το ίδιο ακίνητο άλλη  μεταγραφή τίτλου μεταβιβαστικού της κυριότητας υπέρ τρίτου προσώπου. Επομένως, μπορεί να γίνει η μεταγραφή και μετά το θάνατο του  μεταβιβάσαντος, τόσον πριν από την αποδοχή της κληρονομίας τούτου από τους κληρονόμους του, όσον και μετά από αυτήν, ακόμη δε και μετά την εκ μέρους των κληρονόμων μεταγραφή, κατά το άρθρο 1193 ΑΚ της δηλώσεώς τους περί αποδοχής της κληρονομίας, γιατί οι κληρονόμοι αυτοί δεν αποκτούν έναντι αυτού προς τον οποίο είχε γίνει η μεταβίβαση του ακινήτου περισσότερα δικαιώματα, απ’ όσα είχε ο κληρονομηθείς έναντι του αγοραστού…» (ΑΠ 643/2003 ΕλλΔνη 2004, τ. 45, σελ. 1058, ΑΠ 645/2003 ΕλλΔνη 2004, τ. 45, σελ. 1059, ΑΠ 942/2000 ΕλλΔνη 2001, τ. 42, σελ. 137, ΕφΛαρ 700/2007 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕφΑθ 4808/1996 Αρμ. 1997, τ. ΝΑ, σελ. 630).

 

Όμως, στοιχούμενοι με την αρχή της προτεραιότητας και για την προστασία του εντολέα μας, απαραίτητο είναι η μεταγραφή να ΓΙΝΕΙ, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ. Και αυτό για ν’ αποφευχθεί ο κίνδυνος μεταβιβάσεως του ακινήτου ή επιβάρυνσής του με βάρη που θα το συνοδεύουν (π.χ. επιβολή στον ενδιάμεσο μέχρι τη μεταγραφή χρόνο, κατάσχεσης εις βάρος του ή των πωλητών – δικαιοπαρόχων του εντολέα μας, εγγραφή υποθήκης κατά τον ίδιο τρόπο, νέα  μεταβίβαση του ακινήτου με προηγούμενο χρόνο μεταγραφής κ.λ.π.).

Η μεταγραφή δεν έχει αναδρομική ισχύ αλλά ενεργεί για το μέλλον, εκτός από την περίπτωση της μεταγραφής δήλωσης αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας, οπότε η κυριότητα ή οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των κληρονομιαίων ακινήτων, θεωρείται ότι αποκτήθηκε κατά το χρόνο επαγωγής της κληρονομίας. Μέχρι τη μεταγραφή της μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας η κυριότητα παραμένει στον δικαιοπάροχο (πωλητή, δωρητή κ.λπ.).

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ
«…Στο άρθρο 15 του ως άνω Ν.325/1976 ορίζονται τα εξής: “…Εν περιπτώσει υποβολής προς μεταγραφήν τίτλου, μετά παρέλευσιν έτους τουλάχιστον από της συντάξεως τούτου, τα καταβλητέα δια την μεταγραφήν αναλογικά, κατά περίπτωσιν δικαιώματα, υπολογίζονται βάσει της κατά τον χρόνον της μεταγραφής πραγματικής αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, ως ταύτα περιγράφονται εις τον μεταγραπτέον τίτλον. Εις τας περιπτώσεις ταύτας ο προσδιορισμός της αξίας του μεταβιβαζομένου γίγνεται βάσει ειδικής εκθέσεως εκτιμήσεως του οικείου Οικονομικού Εφόρου, εκδιδομένης κατ’ αίτησιν του Υποθηκοφύλακος…” Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται διοικητική διαδικασία καθορισμού της αξίας επί της οποίας υπολογίζονται τα υπέρ του Δημοσίου και του άμισθου υποθηκοφύλακος αναλογικά δικαιώματα και με αυτήν διασφαλίζονται δημόσια  έσοδα προερχόμενα και από τις δύο κατηγορίες δικαιωμάτων…» (ΣτΕ 1586/2002 ΕλλΔνη 2003, τ. 44, σελ. 1068).

πηγή: www.gadamopoulos.gr

Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:41