ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Νόμοι, Διατάξεις, Κανονισμοί ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΛΛΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ

α. Αίτηση στον αρμόδιο Υποθηκοφύλακα,

β. Επίσημη μετάφραση του αλλοδαπού συμβολαίου στην ελληνική, που μπορεί να γίνει και από Έλληνα δικηγόρο,

γ. Περίληψη του αλλοδαπού συμβολαίου,

δ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ότι υπεβλήθη δήλωση Φ.Μ.Α., καθώς και βεβαίωση της Τράπεζας της Ελλάδος για την ισοτιμία του νομίσματος της χώρας όπου συνετάγη με το ΕΥΡΩ κατά το χρόνο της μεταγραφής (Για τη μεταγραφή δωρεάς, γονικής παροχής και αποδοχή πρότασης δωρεάς αιτία θανάτου δεν προσκομίζεται ΦΜΑ διότι παραμένει επισυναπτόμενο στο πρωτότυπο του συμβολαίου). Είναι αυτονόητο ότι εάν η αξία του ακινήτου αναφέρεται σε ΕΥΡΩ δεν χρειάζεται η προαναφερόμενη βεβαίωση,

ε. Πιστοποιητικό καταβολής δικαιωμάτων του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου για τα αλλοδαπά συμβόλαια.

Εάν το αλλοδαπό συμβόλαιο δεν έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ΒΔ 533/63, στο υποθηκοφυλακείο προσκομίζονται δύο τίτλοι: το επίσημο και το επικυρωμένο αντίγραφο. Και οι δύο τίτλοι λαμβάνουν τον ίδιο τόμο και αριθμό μεταγραφής, καθώς και πανομοιότυπη πράξη μεταγραφής. Ο επίσημος τίτλος τοποθετείται στον ειδικό φάκελο των αλλοδαπών συμβολαίων, ενώ το αντίγραφό του βιβλιοδετείται μαζί με τους άλλους τίτλους της ημέρας  αυτής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρξει διαφορά στα δύο κείμενα, υπερισχύει ο επίσημος τίτλος. Κατά τον έλεγχο πρέπει να παραβάλλονται και οι δύο τίτλοι από τον  ερευνητή για την πιθανή ασυμφωνία των δύο κειμένων.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Τ.Α.Π. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ Ο.Τ.Α.
«…Στο άρθρο 24 παρ. 18 του ν. 2130/1993 «Τροποποίηση των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες  διατάξεις» ορίζεται ότι «σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές υποχρεούνται να προσκομίζουν στο συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ, στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο  συμβολαιογράφος που το συνέταξε».

Με τη διάταξη αυτή, που έχει καθαρώς φορολογικό χαρακτήρα και δεν συνδέεται με το σκοπό της μεταβιβαστικής  συμβάσεως, δεν ρυθμίζεται ο κατά την έννοια του άνω άρθρου 12 Α.Κ. τύπος της εμπράγματης δικαιοπραξίας, ώστε να έχει αυτή εφαρμογή και οσάκις η δικαιοπραξία καταρτίζεται στην αλλοδαπή, ως δίκαιο της τοποθεσίας του ακινήτου. Απλώς εισάγεται με αυτή, ως πρόσθετη προϋπόθεση του κύρους του συντασσόμενου συμβολαίου η προσκόμηση της προβλεπόμενης από αυτή βεβαιώσεως του Ο.Τ.Α. και συνεπώς η απαγγελλόμενη ακυρότητα, στην περίπτωση που δεν έχει  προσκομιστεί τέτοια βεβαίωση, αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια μεταβιβάσεως ακινήτων, που συντάσσονται στην Ελλάδα, αφού η διάταξη αυτή δεν  περιέχει και κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, που να ρυθμίζει άλλως την έκταση της ισχύος της, ως εσωτερικού δικαίου. Η ερμηνευτική αυτή εκδοχή, ότι δηλαδή η προαναφερόμενη διατύπωση απαιτείται, μόνο για τα συντασσόμενα στην Ελλάδα σχετικά συμβόλαια, ενισχύεται και από το γεγονός ότι στην ίδια διάταξη προβλέπεται πειθαρχικός έλεγχος του συμβολαιογράφου, δηλαδή του Έλληνα συμβολαιογράφου, αφού τέτοιος έλεγχος του αρμόδιου για τη σύνταξη του συμβολαίου αλλοδαπού οργάνου δεν είναι νοητός…» (ΟλΑΠ 28/2004 ΕλλΔνη 2004, τ. 45, σελ. 1364, ΤΝΠ ΔΣΑ).

πηγή: www.gadamopoulos.gr

Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:38