ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΜΟΙΒΕΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2005 υπήρχαν 2 φόροι στις μεταβιβάσεις:

 • Ο φόρος μεταβίβασης 9-11% για τις μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία (αγοραπωλησίες κ.λ.π.)
 • Ο φόρος από χαριστική αιτία για τις μεταβιβάσεις κληρονομιών –δωρεών –γονικών παροχών που εκφράζονταν με τις 3 κλίμακες.

Από την 1/1/2006 ισχύουν 5 φόροι γιατί προστέθηκαν και ο ΦΑΥ,το τέλος συναλλαγών, και ο ΦΠΑ.

Έτσι οι επιβαρύνσεις  κατά την μεταβίβαση ενός ακινήτου προέρχονται από:

 • Φόρο για την μεταβίβαση 9%,11%,19%,20%.
 • Τα συμβολαιογραφικά 1,2%
 • Τα μεσιτικά 2%
 • Τα δικηγορικά 0,01 έως 1,00%
 • Οι μεταγραφές στο υποθηκοφυλάκιο από 0,475% έως 0,775%
 • Από τις επιβαρύνσεις με ΦΥΤ (φόρος υπέρ τρίτων) και
 • Από τις αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών οι οποίες αποτελούν την βάση υπολογισμού όλων των παραπάνω.


Η αμοιβή του δικηγόρου

Η παρουσία του δικηγόρου στην σύνταξη του εγγράφου μας προστατεύει από τις δυσνόητες φράσεις και φροντίζει για τα συμφέροντα μας κατά την σύνταξη των συμβολαίων δικηγόρος πριν από την σύνταξη των συμβολαίων ελέγχει τους τίτλους ιδιοκτησίας στα βιβλία μερίδων του υποθηκοφυλακείου. Ελέγχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, αλλά ελέγχει και την νομιμότητα του ακινήτου. Άλλη μέριμνα του δικηγόρου είναι να ελέγξει αν υπάρχουν στο ακίνητο δηλαδή κατασχέσεις, υποθήκες, προσημειώσεις, διεκδικήσεις από άλλα πρόσωπα ή από το δημόσιο κ.λπ.

Ο νομικός έλεγχος του ακίνητου χρεώνεται επιπρόσθετα και συνήθως είναι 150€

Το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 2915/2001 (ΦΕΚ Α 109/29-5-2001), καθορίζει τα ποσά σε ευρώ για τα οποία είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου για σύνταξη εγγράφων (αγοραπωλησίες, δωρεές - εκτός από δωρεές μεταξύ ανιόντων και κατιόντων κατ' ευθείαν γραμμή - διανομή, ανταλλαγή κτλ) ενώπιον συμβολαιογράφου (άρθρο 42 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων), εφόσον το αντικείμενο της συμβάσεως είναι τουλάχιστον αξίας 29.347,0286 ευρώ για τις περιφέρειες των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιά, και σε 11.738,8114 ευρώ για τις περιφέρειες των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Το άρθρο 37 παρ. 2 του άνω νόμου αντικαθιστά την παρ. 1 του άρθρου 161 του Κώδικα Δικηγόρων και καθορίζει το ελάχιστο όριο της αμοιβής του δικηγόρου κάθε μέρους για τη σύνταξη ιδιωτικών εγγράφων ή σχεδίων δημοσίων εγγράφων για κάθε είδους δικαιοπραξίες βάσει της αξίας του αντικειμένου ως εξής:

1) για το ποσό μέχρι              44.020,5429 € σε ποσοστό 1%
2) για το ποσό από                44.020,5458 € και μέχρι  1.467.351,4306 € σε ποσοστό 0,5%
3) για το ποσό από            1.467.351,4336 € μέχρι      2.934.702,8613 € σε ποσοστό 0,4%
3) για το ποσό από            2.934.702,8642 € μέχρι      5.869.405,7226 € σε ποσοστό 0,3%
5) για το ποσό από            5.869.405,7256 € μέχρι     14.673.514,3066 € σε ποσοστό 0,2%
6) για το ποσό από          14.673.514,3096 € μέχρι     29.347.028,6133 € σε ποσοστό 0,1%
7) για το ποσό από          29.347.028,6162 € μέχρι     58.694.057,2267 € σε ποσοστό 0,05%
8) για το ποσό πέραν των 58.694.057,2296 € σε ποσοστό 0,01%.

«…Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων προκύπτει ότι η προβλεπόμενη ως άνω αμοιβή σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της δικαιοπραξίας οφείλεται μόνο όταν ανατέθηκε στο δικηγόρο η εντολή να ελέγξει τους τίτλους του ακινήτου και να παράσχει υπεύθυνη γνώμη περί του δικαιώματος ιδιοκτησίας επ’ αυτού, προς τον σκοπό να προβεί ο εντολέας στην κατάρτιση δικαιοπραξίας, η οποία να έχει ως αντικείμενο τη διάθεση του ακινήτου και συγκεκριμένα, όταν η δικαιοπραξία, στην οποία απέβλεπαν οι ενδιαφερόμενοι, καταρτίσθηκε είτε με το ίδιο το ιδιωτικό έγγραφο, που συνέταξε ο δικηγόρος, είτε με δημόσιο έγγραφο, του οποίου το σχέδιο συντάχθηκε απ’ αυτόν. Συνεπώς, ο δικηγόρος δεν δικαιούται την εν λόγω αμοιβή, αλλ’ εκείνη που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 164 του Κώδικα των Δικηγόρων, εφόσον η ως άνω εντολή περιορίζεται μόνο στην έρευνα στα βιβλία υποθηκών, μεταγραφών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων για τη διαπίστωση ότι κάποιο πρόσωπο έχει ακίνητη περιουσία και ότι υπάρχουν επ’ αυτής ή όχι βάρη, προς τον σκοπό όχι της καταρτίσεως δικαιοπραξίας, που να αφορά τη διάθεση του ίδιου του ακινήτου, αλλά της εξυπηρετήσεως άλλης συναλλαγής ή δικαιοπραξίας. Και τούτο, διότι στην τελευταία περίπτωση η σχετική έρευνα είναι απλή και δεν απαιτεί χρόνο και ειδικές επιστημονικές γνώσεις και για το λόγο αυτό η αμοιβή για την εν λόγω εργασία είναι μικρή και ορίζεται στο πάγιο ποσό των 60 δρχ., ενώ, αντίθετα, στην πρώτη περίπτωση του ελέγχου των κάθε φύσεως τίτλων και της, με βάση τη μελέτη αυτών, διατυπώσεως υπεύθυνης γνώμης, ότι το πρόσωπο έχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί συγκεκριμένου ακινήτου και ότι είναι έγκυρη η διάθεση αυτού, η εργασία αυτή είναι επίπονη, χρονοβόρα και απαιτεί ειδικές επιστημονικές γνώσεις και για το λόγο αυτό η δικηγορική αμοιβή ορίζεται σε μεγαλύτερο ποσό ανάλογο με την αξία του ακινήτου…» (ΑΠ 1294/2006 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ 1295/2006 ΝοΒ 2007, τ. 55, σελ. 692, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ 1855/2008 ΝοΒ 2009, τ. 57, σελ. 653, ΕφΘεσ 1026/2006 Αρμ. 2007, τ. ΞΑ, σελ. 146).

«…Ο δικηγόρος, ο οποίος κατ’ εντολή του εργολάβου προέβη στην εξέλεγξη των τίτλων ιδιοκτησίας του κυρίου του οικοπέδου και διαβεβαίωσε τον εργολάβο ότι μπορεί να προχωρήσει στην ανοικοδόμηση του οικοπέδου, δικαιούται την αμοιβή που προβλέπεται από την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 160 του Κώδικα Δικηγόρων, η οποία (αμοιβή) υπολογίζεται επί της αξίας των διαμερισμάτων, που περιέχονται στον εργολάβο ως εργολαβικό αντάλλαγμα, η χρηματική αξία του οποίου αποτελεί στοιχείο της αγωγής και πρέπει να αναφέρεται σ’ αυτή για να είναι ορισμένη κατά το άρθρο 216 παρ. 1α ΚΠολΔ…» (ΑΠ 1681/2006 Β1 Τμ. ΧρΙΔ Ζ/2007, σελ. 144).

Η αμοιβή του συμβολαιογράφου (ΦΕΚ B/1487/23-08-2009)

Ο συμβολαιογράφος εφαρμόζει σωστά τους νόμους και πάντα αντικειμενικά συμπεριφέρεται προς το συμφέρον και των δυο πλευρών(αγοραστή και πωλητή).
Η αμοιβή του για μεταβιβάσεις ακινήτων, για γονικές παροχές,για δωρεές κ.λπ. υπολογίζεται με συντελεστή 1,2% επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου (χωρίς ανώτατο όριο ποσού). Η πραγματική αξία του ακινήτου θεωρητικά είναι η αναγραφόμενη αξία στο συμβόλαιο (αντικειμενική ή τυχόν υψηλότερη).

Η αμοιβή του υποθηκοφύλακα

Τα έξοδα για την μεταγραφή του συμβολαίου στο υποθηκοφυλακείο της περιοχής του ακινήτου υπολογίζονται με συντελεστή ως εξής:

 • για γονικές παροχές – δωρεές 0,775% χωρίς όριο
 • για μεταβιβάσεις – διανομές – ανταλλαγές κ.λπ. 0.475% χωρίς όριο
 • τέλος μεταγραφής υπέρ ταμείου νομικών 0,125% χωρίς όριο.


Ο υποθηκοφύλακας εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία επιβαρύνει και ΦΠΑ 19%.Τα έξοδα του υποθηκοφυλακείου επιβαρύνουν τον αγοραστή. Η αγοραπωλησία σας θα ολοκληρωθεί και θα είναι εντελώς νόμιμη μόνο μετά τη μεταγραφή του ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο.

Μετεγγραφή προσημείωσης

Αν η αγορά γίνεται με στεγαστικό δάνειο και προσημειώνεται το ακίνητο, τοτε η χρέωση μετεγγραφής της προσημείωσης στο υποθηκοφυλακείο ανέρχεται από   0,75%  -  0,80% επί της αξίας της προσημείωσης. Η δε αξία της προσημείωσης μπορεί να είναι και το 120% της αξίας του δανείου.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 3026/1954 "Κώδικας περί Δικηγόρων", για τον έλεγχο τίτλων ακινήτου και τη σύνταξη γι' αυτό το λόγο  σχετικής έκθεσης, εάν μεν επακολουθήσει η κατά το άρθρο 161 του άνω νόμου, σύνταξη εγγράφου ή σχεδίου από το Δικηγόρο, η οφειλομένη στο Δικηγόρο αμοιβή ορίζεται σε 1 1/2% (1,5%) επί του ποσού της αγοραίας και πραγματικής αξίας του ακινήτου.

Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:48