Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών

... θεματοφύλακας εμπραγμάτων δικαιωμάτων και ενεχύρων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Η εφαρμογή αυτή είναι πιλοτική για τις ανάγκες των άμισθων υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν σε έμμισθα. Η εφαρμογή κάνει υπολογισμό και εκτύπωση των δικαιωμάτων και των τελών και κατανομή των εισπραττομένων ποσών σε λογαριασμούς του δημοσίου. O αλγόριθμος της εφαρμογής και ο σχεδιασμός υλοποιείται από την Δ/νση Μηχανογράφησης της Υπηρεσίας του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών σε php - javascript και html. USERNAME:username PASSWORD:password

Last Updated on Thursday, 15 March 2018 10:51