Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών

... θεματοφύλακας εμπραγμάτων δικαιωμάτων και ενεχύρων

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Η εφαρμογή αυτή είναι πιλοτική για τις ανάγκες των άμισθων υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν σε έμμισθα. Η εφαρμογή κάνει υπολογισμό και εκτύπωση των δικαιωμάτων και των τελών και κατανομή των εισπραττομένων ποσών σε λογαριασμούς του δημοσίου. O αλγόριθμος της εφαρμογής και ο σχεδιασμός υλοποιείται από την Δ/νση Μηχανογράφησης της Υπηρεσίας του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών σε php - javascript και html.

Last Updated on Tuesday, 03 October 2017 22:11