ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΜΙΣΘΩΝ-ΕΜΜΙΣΘΩΝ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΪΣΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ

 

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των Άμισθων Υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν σε Έμμισθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 811/1971, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4456/2017 και σε συνδυασμό με το άρθρο 44 του Ν, 4487/2017.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η γνώση των "κωδικών" ασφαλείας που δίνονται από τον διαχειριστή της εφαρμογής που είναι το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών.

Για ρύθμιση του browser που χρησιμοποιείτε, για την εκτύπωση της απόδειξης, αναφορικά με τα αναδυόμενα παράθυρα (pop ups) ακολουθήστε τις οδηγίες του link.

 

Μετά την είσοδο ανάλογα με τους κωδικούς ο χρήστης αποκτά ρόλους για να μπορεί να διαχειριστεί έγγραφα ή παλαιούς τίτλους.

 

 

ΡΟΛΟΣ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Ο "αριθμός πρωτοκόλλου" του προς κατάθεση εγγράφου δίνεται αυτόματα από το σύστημα. Μετά την αποθήκευση καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στον αριθμό πρωτοκόλλου και απαιτείται καινούργια εισαγωγή με νέο πρωτόκολλο είτε για την επιστροφή του εγγράφου είτε για διόρθωση της καταχώρησης.

Στην συνέχεια συμπληρώνουμε το "όνομα του καθού", τον "αριθμό του εγγράφου" και την "εκδούσα αρχή".

Επιλέγουμε από την λίστα το "είδος εγγράφου" και αν δεν υπάρχει στην λίστα επιλέγουμε "χειροκίνητη εισαγωγή".

--- Στην περίπτωση που το είδος εγγράφου υπάρχει στην λίστα συμπληρώνουμε το "ποσό", το "πλήθος των πιστοποιητικών" που ζητούνται, το "πλήθος των προς κατάθεση εγγράφων" τον "συνολικό αριθμό των φύλλων" και το "πλήθος των ακινήτων" στα ανάλογα πεδία και όπου αυτό απαιτείται.

Με την «υποβολή» γίνεται συνολικά και επιμέρους υπολογισμός του ποσού πληρωμής.

Με την «αποθήκευση» ολοκληρώνεται η συναλλαγή και εκδίδεται τριπλότυπη απόδειξη καταβολής του ποσού προς είσπραξη.

Οι διπλές πράξεις παίρνουν διαφορετικό πρωτόκολλο για κάθε πράξη.

--- Στην περίπτωση που το είδος εγγράφου δεν υπάρχει στην λίστα, στην περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε επιστροφή ποσού ή ή στην περίπτωση είσπραξης συμπληρωματικού ποσού επιλέγουμε «χειροκίνητη εισαγωγή».

 

 

Για την χειροκίνητη εισαγωγή απαιτείται πρόσθετος κωδικός, ο "κωδικός προϊσταμένου".Ο κωδικός προϊσταμένου δεν πρέπει να περάσει στα χέρια μη εξουσιοδοτημένου χρήστη για λόγους ασφαλείας.

Κατά την χειροκίνητη εισαγωγή δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής των πεδίων χειροκίνητα.

Για επιστρεφόμενο ποσό απαιτείται το τσεκάρισμα "επιστροφές" και το ποσό να εμφανίζεται με –(μείον) π.χ  -100000, -5 κλπ

Ο "ΣΧΕΤ.ΑΡ.ΠΡΩΤ." συμπληρώνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου που συσχετίζεται το συμπληρωματικό ή η επιστροφή.

Με την «υποβολή» γίνεται συνολικά και επιμέρους υπολογισμός του ποσού πληρωμής.

Με την «αποθήκευση» ολοκληρώνεται η συναλλαγή και εκδίδεται τριπλότυπη απόδειξη καταβολής του ποσού προς είσπραξη.

Για την συνέχεια επιλέγουμε «ανανέωση» για εξυπηρέτηση του επόμενου προς κατάθεση εγγράφου.

Στο τέλος της ημέρας εκδίδουμε την «Συγκεντρωτική κατάσταση τελών και δικαιωμάτων», το «Βιβλίο εκθέσεων» και τον «Επιμερισμό των ποσών» στους προς απόδοση λογαριασμούς.

 

 

 

 

 

 

 

Τις τρεις αυτές καταστάσεις τις αποθηκεύουμε τοπικά στον υπολογιστή μας, διότι η εφαρμογή δεν παρέχει δυνατότητα για έκδοσή τους σε επόμενο χρονικό σημείο.

Οι καταστάσεις αυτές αυτόματα υποβάλλονται από την εφαρμογή στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για έλεγχο.

 

 

ΡΟΛΟΣ 2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο γίνεται ο υπολογισμός και των παλαιών τίτλων. Στο πεδίο "Εκδούσα αρχή" συμπληρώνεται μόνο όταν η αίτηση έχει κατατεθεί από Δημόσια Υπηρεσία διαφορετικά βάζουμε παύλα (-). Το ίδιο κάνουμε και στην περίπτωση "Σχετ.Αριθμ.Πρωτ" συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση συμπληρωματικού ή επιστροφής. Διαφορετικά βάζουμε παύλα (-). Στα συμπληρωματικά και στις επιστροφές στο "αρ.εγγράφου" γράφουμε το πρωτόκολλο που συσχετίζεται το συμπληρωματικό ή η επιστροφή. Για επιστροφές τα πεδία συμπληρώνονται με αρνητικά νούμερα. πχ -4.

Η έξοδος από την εφαρμογή γίνεται με το πλήκτρο «Έξοδος».

 

Το πλήκτρο "Αποθήκευση" αποθηκεύει τα δεδομένα και εκδίδει την απόδειξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Πρέπει να γίνει ρύθμιση του browser, αν η απόδειξη δεν εκδίδεται, σύμφωνα με το link.

 

Για τον mozilla η ρύθμιση γίνεται ως εξής:

 

 

 

Για τον chrome η ρύθμιση γίνεται ως εξής:


Τα output (αποδείξεις, καταστάσεις) αποθηκεύονται για τυχόν επανεκτυπώσεις στο folder download (λήψεις).

 

Συγκεντρωτική κατάσταση από όλα τα υποθηκοφυλακεία σε πραγματικό χρόνο αποστέλνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για έλεγχο και ενημέρωση των εισπραττομένων δικαιωμάτων και τελών.

 

Last Updated on Saturday, 07 July 2018 10:15