ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Σύνδεσμοι

Γενικά για το Πλασματικό Ενέχυρο (εξωτερικός σύνδεσμος)
Covered Bond - wikipedia τοπικό (εξωτερικός σύνδεσμος)
«Πράσινο Βιβλίο» για την ενυπόθηκη πίστη στην ΕΕ

Τάπεζα της Ελλάδος: πράξη Διοικητή 2598/2.11.2007
ΘΕΜΑ: Πλαίσιο εποπτείας καλυμμένων ομολογιών που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα (covered bonds).

Last Updated on Monday, 16 November 2020 13:46